XVII. Kežmarské lekárske dni

Verzia pre tlačPDF verzia

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, v spolupráci so Spolkom lekárov Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku a Slovenskou lekárskou komorou, organizovala dňa 28. marca 2014 XVII. Kežmarské lekárske dni Dr. Vojtecha Alexandra s medzinárodnou účasťou. Záštitu nad týmto podujatím prijal predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík.

Manažment kežmarskej nemocnice tak po šesťročnej odmlke nadviazal na dlhoročnú tradíciu tohto odborného podujatia, ktoré je venované pamiatke slávneho kežmarského rodáka a priekopníka röntgenológie Dr. Vojtecha Alexandra. História Kežmarských lekárskych dní siaha do roku 1993, kedy sa 15. januára konal prvý Kežmarský lekársky deň Dr. Vojtecha Alexandra, a to v deň 77. výročia jeho smrti. Týmto sa začala písať prvá kapitola podujatia, ktoré pokračovalo každoročne až do roku 2008.

Účastníkov tohtoročnej konferencie prišiel pozdraviť podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a primátor Mesta Spišská Belá JUDr. Štefan Bieľak a primátor Mesta Kežmarok Ing. Igor Šajtlava. V slávnostných príhovoroch ocenili ambíciu manažmentu kežmarskej nemocnice pokračovať v tradícii tohto podujatia a popriali organizátorom a účastníkom konferencie zdarný priebeh. Za Mesto Kežmarok sa na slávnostnom otvorení zúčastnil aj viceprimátor PhDr. Igor Kredátus a hlavný kontrolór - Ing. Ľudmila Gnojčáková.

V úvode bol účastníkom konferencie obrazom aj slovom priblížený krátky prierez históriou z predchádzajúcich 16-tich ročníkov Kežmarských lekárskych dní Dr. Vojtecha Alexandra, ktorý prezentovala predsedníčka organizačného výboru - Mgr. Janka Bartková. Počas 16 - tich ročníkov odznelo viac ako 460 prednášok, z toho 58 zahraničných z 5 krajín (ČR, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko a Švajčiarsko). Prednášajúci boli z 36 miest SR – najviac prednášok odznelo z klinických pracovísk Bratislavy a Košíc, zo 7 miest ČR, najviac z Prahy z Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM - v zastúpení riaditeľom transplantačného centra, kežmarským rodákom MUDr. Štefanom Vitkom), tiež z Budapešti, Varšavy, Viedne a Zurichu.

Počas odborného programu bolo v piatich blokoch zaradených 27 prednášok z oblasti anestéziológie, intenzívnej medicíny, pediatrie, neonatológie, geriatrie, vnútorného lekárstva, všeobecného lekárstva a jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch chirurgie a gynekológie, ktoré prezentovali lekári z kežmarskej nemocnice, FN Hradec Králové, Nemocnice Blansko, FNsP Prešov, FNsP Žilina, ÚVN FN Ružomberok, ProCare Košice, Nemocnice Poprad, ŠÚDTaRCH Dolný Smokovec, všeobecní lekári pre dospelých a lekári špecialisti.

Svojou účasťou nás poctil aj vedecký sekretár Slovenskej lekárskej komory MUDr. Vladimír Balogh, ktorý v svojom príspevku prezentoval možnosti a benefity bezplatného využívania elektronického vzdelávacieho portálu Slovenskej lekárskej komory, na ktorom si lekári nájdu množstvo prednášok a článkov z medicíny.

Na konferencii bolo registrovaných 143 účastníkov, z toho 92 lekárov a 29 zdravotných sestier. Konferenciu podporilo 17 partnerských farmaceutických firiem a obchodní partneri kežmarskej nemocnice, za čo im organizátori aj touto formou vyslovujú svoje poďakovanie. Bohatý odborný program bol ukončený organizátormi podujatia s prísľubom, že XVII. Kežmarské lekárske dni sa stanú medzníkom v každoročnom pokračovaní tejto, už 17-ročnej tradície. Vedenie kežmarskej nemocnice ďakuje všetkým spoluorganizátorom, účastníkom, partnerom, prednášajúcim a diskutujúcim, lebo to boli práve oni, ktorí vytvorili vysokú odbornú úroveň podujatia.