Úsek manažérstva kvality

Verzia pre tlačPDF verzia

Úsek manažérstva kvality zdravotnej starostlivosti je organizačne začlenený pod riaditeľa nemocnice. Zabezpečuje systém manažérstva kvality a vykonáva tieto činnosti:

- udržiavanie a zlepšovanie systémov kvality (podľa EN ISO 9001:2015),

     - plnenie požiadaviek medzinárodných noriem ISO týkajúcich sa systémov riadenia kvality,

     - zaisťovanie zhody s požiadavkami na systém kvality (legislatívne predpisy, technické predpisy, STN),

     - navrhovanie nápravných a preventívnych opatrení a kontrola ich plnenia v zmysle noriem EN ISO 9001:2015,

  - vyhodnocovanie efektívnosti a výkonnosti jednotlivých procesov a celého systému, riadenie, manažovanie a vydávanie systémovej, prevádzkovej dokumentácie a štandardných  ošetrovateľských postupov (SD, PD a ŠOP),

     - príprava integrovaného systému riadenia kvality k certifikačnému, periodickému, resp. recertifikačnému auditu,

     - participácia na zavádzaní metodiky pre sledovanie vybraných indikátorov kvality,

     - plánovanie a vykonávanie auditov týkajúcich sa integrovaného systému riadenia kvality podľa EN ISO 9001:2015,

     - vytváranie priaznivého imidžu nemocnice navonok aj dovnútra.

 

 Personálne obsadenie úseku manažérstva kvality:

Manažér kvality

Mgr. Janka Bartková

0905 954 633

jbartkova@nkk.sk

Interní audítori

Za zdravotnícke činnosti

MUDr. Zuzana Seligová

Mgr. Anna Rybková

Mgr. Alena Vnenčáková

Mgr. Alžbeta Pokrivčáková

Za nezdravotnícke činnosti

Ján Režňák

Jana Chlpeková