Politika kvality

Verzia pre tlačPDF verzia
P O L I T I K A    K V A L I T Y

    

V Í Z I A

 

„Nemocnica rodinného typu, s efektívnym hospodárením,

spokojnými pacientmi a zamestnancami.“

 

P O S L A N I E

                                                                               

V príjemnom a bezpečnom prostredí poskytovať kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť pacientov pri efektívnom využívaní zdrojov. Pružne reagovať na rozvoj medicíny a moderných liečebných metód s cieľom zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre potreby širšieho regiónu.

 

Z Á K L A D N É   P R I N C Í P Y

 

ª    Udržiavať systém manažérstva kvality tak, aby bola zvyšovaná jeho efektívnosť k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.

 

ª    V bezpečnom prostredí, v rodinnej atmosfére a s ústretovým personálom poskytovať kvalitnú, dostupnú a individualizovanú zdravotnú starostlivosť orientovanú na pacienta a jeho rodinných príslušníkov.

 

ª    Rešpektovať a dodržiavať Chartu práv pacientov, profesionálnej komunikácie, etických princípov a platných právnych predpisov.

 

ª    Rozširovať rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súlade s dopytom a  potrebou kežmarského regiónu.

 

ª    Zabezpečovať zvyšovanie kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov.

 

ª    Kontinuálne zvyšovať úroveň technologického a diagnostického vybavenia lôžkových a ambulantných činností.

 

ª    Vytvárať kultúrne a bezpečné podmienky pre zdravotnícky personál a pobyt pacientov v zdravotníckom zariadení.

                                                                               

 

                                                                                             Ing. Viktor Halíř

V Kežmarku, 24.04.2017                                                                   riaditeľ nemocnice