Ciele kvality na roky 2017 - 2018

Verzia pre tlačPDF verzia

CIELE  KVALITY  NA  ROKY  2017 – 2018

 

 

CIEĽ  KVALITY

MERATELNOSŤ

ZODPOVEDNOSŤ

TERMÍN

O R I E N TÁ C I A   N A   P A C I E N TO V

1.

Zachovať súčasný rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre kežmarský región a okolie

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami

Riaditeľ nemocnice

   31.12.2018

2.

Vypracovať  edukačné karty (EK) pre hospitalizovaných pacientov

Dostupnosť EK pre hospitalizovaných  pacientov. Zverejnenie na www.nkk.sk

Námestníčka pre ošetrovateľstvo

31.12.2017

3.

Zefektívniť masmediálnu komunikáciu smerom k pacientskej verejnosti 

Počet článkov v regionálnych médiách,

webovej stránke a sociálnych sieťach

Manažment nemocnice

31.12.2018

4.

Zabezpečiť výmenu polohovateľných postelí na OAIM

Nákup polohovateľných postelí

Riaditeľ nemocnice

31.12.2017

5.

Kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Dotazníky pacientov, hodnotenie INEKO

Primári a vedúce sestry

31.12.2018

O R I E N T Á C I A  N A   Z A M E S T N A N C O V

1.

Zefektívniť systém objednávania stravy pre zamestnancov

Aplikácia elektronického systému

Informatik

30.09.2017

2.

Zabezpečiť odbornú prípravu a technickú podporu na zavedenie DRG

Výkazy pre zdravotné poisťovne

Riaditeľ nemocnice

30.06.2017

3.

Rozšíriť parkovacie miesta pre zamestnancov nemocnice

Výstavba nového parkoviska

Správca nemocnice

31.12.2018

4.

Zabezpečiť optimálny počet zamestnancov v rizikovej kategórii zdravotníckych pracovníkov

Fluktuácia zamestnancov

Riaditeľ nemocnice

Námestníčka pre oše

31.12.2018

O R I E N T Á C I A   N A   E K O N O M I K U   N E M O C N I C E

1.

Zefektívniť čerpanie disponibilných zdrojov zazmluvnených so  zdravotnými poisťovňami

Hospodárske výsledky

Manažment nemocnice

31.12.2018

2.

Zabezpečiť procesné sledovanie nákladov na lieky a ŠZM

Náklady na lieky a ŠZM

Riaditeľ nemocnice

Námestníčka pre oše

31.12.2016

3.

 

Získať dotácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na rekonštrukciu a modernizáciu nemocnice

Schválenie projektu

Manažment nemocnice

31.12.2017